Licytacje i obwieszczenia

Data publikacji:

Termin opisu i oszacowania: 19-09-2022 | godz. 11:00

Dnia 05 sierpnia 2022r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi:
     Magdalena Rokoszewska
    73-131 Pęzino,   Brudzewice 71

 na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
19 września 2022r. o godz. 11:00

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości: Brudzewice 71 (powiat stargardzki, gmina Suchań), dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00095078/2.
Jednocześnie Komornik informuje, że czynności opisu i oszacowania dokona w miejscu położenia ww. nieruchomości.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy                          
Maciej Kołodziej

Data publikacji:

Termin licytacji: 29-09-2022 | godz. 08:30

Dnia 22 lipca 2022r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
29 września 2022r. o godz. 08:30
w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 8 w sali nr 222 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości: Barzkowice 47/1 (powiat stargardzki, gmina Stargard), dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00125303/9.
Nieruchomość należy do dłużnika: Zbigniew Pych.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na wysokim parterze w budynku mieszkalnym czterolokalowym. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 47,60 m2. Do lokalu przynależą pomieszczenia: piwnica nr 1/1 o pow. 8,5 m2, piwnica nr 1/2 o pow. 9,2  m2, pomieszczenie gospodarcze o pow. 7,2 m2, wc w pomieszczeniu gospodarczym 1,0 m2. Łączna powierzchnia lokalu z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 73,50 m2.  Lokal składa się z trzech pokoi nr 1, nr 2, nr 3, kuchni, przedpokoju, z pokoju nr 3 wejście do pomieszczenia gospodarczego, w którym jest w.c. w trakcie niedokończonego remontu. Stan techniczny lokalu - pogorszony kwalifikujący do remontu.
Suma oszacowania wynosi 100.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75.000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy
ul. Okrzei 8.
Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy                          
Maciej Kołodziej