Licytacje i obwieszczenia

Data publikacji:

Termin licytacji: 13-06-2024 | godz. 12:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV
w Stargardzie na podstawie art. 986 4§ 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 13 czerwca 2024r.
o godz. 12:00
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 294/2 położona w miejscowości Kania 5, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzieprowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00010149/2. Właścicielem nieruchomości jest Eugeniusz Woźniak.

Opis nieruchomości:

Działka nr ew. 294/2 o powierzchni 13.300 m2. Symbol użytku: RIVa o powierzchni 1,0701 ha , Br-RIVa
o powierzchni 0,1973 ha, RIVb o powierzchni 0,0626 ha. Teren działki płaski w kształcie zbliżonym do wielokąta. Budynek mieszkalny pow. zab. 76 m2, niewykończony, zamieszkiwany okresowo, nieogrzewany. Budynek w stanie surowym zamkniętym. Stan techniczno-użytkowy pogorszony.Budynek gospodarczy poniemiecki pow. zab. 209 m2.

Stan techniczno-użytkowy budynku zły.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 20 czerwca 2024r. o godzinie 12:00.

Na podstawie art. 9867§ 31 i 5 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi216.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi162.000,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest21.600,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

W tytule przelewu należy wpisać sygnaturę sprawy oraz nr tel. kontaktowego do licytanta. Aby móc przystąpić do licytacji, każdy licytant musi: 1. posiadać konto na portalu e-licytacje; 2. przystąpić, w charakterze licytanta, do konkretnej licytacji - w terminie takim samym jak termin do wpłaty wadium. Przystąpienie do licytacji po upływie terminu do wpłaty wadium nie jest możliwe! Komornik, po otrzymaniu wadium i uzupełnieniu ewentualnych braków formalnych, dopuści licytanta do licytacji. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numer PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/616651

https://elicytacje.komornik.pl/items/21841

Komornik Sądowy

Maciej Kołodziej

Data publikacji:

Termin licytacji: 04-06-2024 | godz. 11:00

Dnia 9 kwietnia 2024r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

4 czerwca 2024r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 8 w sali nr 214 odbędzie się pierwsza licytacja udziału Andrzeja Franciszka Lemskiego w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości lokalowejpołożonej w miejscowości Karsko 18/4 (gmina Przelewice, powiat pyrzycki), dla którejSąd Rejonowy w Stargardzie Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycachprowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00006333/5.

Budynek, w którym położony jest lokal mieszkalny nr 4 usytuowany jest na skraju północno-wschodniej części wsi Karsko 18. Budynek mieszkalny jest budynkiem pięciolokalowym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych. Budynek położony na działce nr ew. 62 o powierzchni 2313 m2. Nieruchomość położona zgodnie z polityką przestrzenną gminy Przelewice. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 76,04 m2. Lokal położony na parterze, wejście do lokalu od strony podwórka poprzez ganek ze ścianami ocieplonymi. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c., sieni i dwóch przedpokoi. Z jednego przedpokoju przy łazience wejście po schodach drewnianych ażurowych na poddasze nieużytkowe.

Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 należącego do dłużnika wynosi74.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi55.500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest7.400,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy ul. Okrzei 8. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/616650

Komornik Sądowy

Maciej Kołodziej