Licytacje i obwieszczenia

Data publikacji:

Termin licytacji: 31-10-2022 | godz. 12:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV
w Stargardzie na podstawie art. 986 4 § 3  kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 31 października 2022r.
o godz. 12:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/
rozpocznie się druga licytacja nieruchomości lokalowej położonej w Stargardzie przy ul. Bema 10/6, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW SZ1T/00109352/9.
Nieruchomość należy do dłużnika: Justyna Kurczewska.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony jest na 1 piętrze. Wejście do lokalu z galerii od podwórka. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,40 m2. Powierzchnia pomieszczenia przynależnego (piwnicy) wynosi 5,40 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju. Stan techniczno - użytkowy lokalu przeciętny ze wskazaniem do częściowego remontu.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 07 listopada 2022r. o godzinie 12:00.
Suma oszacowania wynosi 158.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 105.333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.800,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300 najpóżniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numer PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy                          
Maciej Kołodziej

Data publikacji:

Termin licytacji: 03-10-2022 | godz. 12:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV
w Stargardzie na podstawie art. 986 4 § 3  kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 03 października 2022r.
o godz. 12:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja udziału Andrzeja Franciszka Lemskiego w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Karsko 18/4 (gmina Przelewice, powiat pyrzycki), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00006333/5.
Opis nieruchomości:
Budynek, w którym położony jest lokal mieszkalny nr 4 usytuowany jest na skraju północno-wschodniej części wsi Karsko 18. Budynek mieszkalny jest budynkiem pięciolokalowym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych. Budynek położony na działce nr ew. 62
o powierzchni 2313 m2. Nieruchomość położona zgodnie z polityką przestrzenną gminy Przelewice. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 76,04 m2. Lokal położony na parterze, wejście do lokalu od strony podwórka poprzez ganek ze ścianami ocieplonymi. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c., sieni i dwóch przedpokoi. Z jednego przedpokoju przy łazience wejście po schodach drewnianych ażurowych na poddasze nieużytkowe.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 10 października 2022r. o godzinie 12:00.
Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 należącego do dłużnika wynosi 74.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 49.333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.400,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300 najpóżniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numer PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy                          
Maciej Kołodziej

Data publikacji:

Termin licytacji: 03-10-2022 | godz. 13:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV
w Stargardzie na podstawie art. 986 4 § 3  kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 03 października 2022r.
o godz. 13:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/
rozpocznie się druga licytacja udziału należącego do dłużnika Bronisława Jungiewicza w wysokości 1/4 prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej
 w Stargardzie przy ul. Zofii Nałkowskiej 3 (działka nr ew. 69), dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00036072/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 69, obręb 0012 Stargard. Działka o powierzchni 586 m2. Budynek mieszkalny nie jest ujawniony
w księdze wieczystej. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny z dachem płaskim kryty papą, podpiwniczony
 z wbudowanym garażem. Powierzchnia użytkowa budynku (bez piwnic) wynosi 109,46  m2 w tym powierzchnia parteru: 53,88 m2 oraz powierzchnia piętra 55,58 m2. Powierzchnia piwnicy w tym garaż, kotłownia, pom. magaz., pom. magaz. wynosi razem 64,50 m2. Budynek nie jest eksploatowany od wielu lat. Stan techniczno-użytkowy budynku pogorszony kwalifikujący go do remontu kapitalnego.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 10 października 2022r. o godzinie 13:00.
Suma oszacowania udziału w wysokości 1/4 należącego do dłużnika wynosi 107.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 71.333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
 w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.700,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300 najpóżniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu
. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numer PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy                          
Maciej Kołodziej