Licytacje i obwieszczenia

Data publikacji:

Termin licytacji: 12-01-2023 | godz. 13:00

Dnia 21 listopada 2022r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
12 stycznia 2023r. o godz. 13:00
w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 8 w sali nr 222 odbędzie się pierwsza licytacja udziałów należących do:
- dłużnika Macieja Mazur w wysokości 5/30,
- dłużniczki Joanny Paczkowskiej w wysokości 5/30
prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Dolicach przy ul. Wiejskiej 28 (działka nr ew. 1224), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00008798/6.
Nieruchomość położona jest w Dolicach przy ul. Wiejskiej 28, działka nr ew. 1224. Działka nr ew. 1224 o powierzchni 1000,00 m2 (symbol użytku B-RIVa) zabudowana jest budynkiem mieszkalnym kilkurodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkami gospodarczymi. Nieruchomość położona jest zgodnie z polityką przestrzenną gminy Dolice. W budynku znajdują się cztery lokale, które nie są wyodrębnione i nie posiadają zaświadczeń o samodzielności lokali zgodnie z ustawą o własności lokali. Pomieszczenia użytkowane przez dłużników znajdują się cześciowo na parterze i piętrze budynku. Na parterze znajduje się przedsionek, pomieszczenie kotłowni, kuchnia, pokój i łazienka.
 Z przedsionka wejście po schodach z elementów stalowych i drewnianych na piętro, gdzie znajduje się pokój i łazienka.
Suma oszacowania udziału w wysokości 5/30 należącego do dłużnika Macieja Mazur wynosi 55.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41.400,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.520,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania udziału w wysokości 5/30 należącego do dłużnika dłużniczki Joanny Paczkowskiej wynosi 55.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41.400,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.520,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy
ul. Okrzei 8.
Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy                          
Maciej Kołodziej

Data publikacji:

Termin licytacji: 15-12-2022 | godz. 13:50

Dnia 14 listopada 2022r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
15 grudnia 2022r. o godz. 13:50
w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 8 w sali nr 222 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości: Brudzewice 71 (gmina Suchań, powiat stargardzki), dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00095078/2.
Właścicielem nieruchomości jest Magdalena Rokoszewska.
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 112,86 m2 (uwzględniono powierzchnię użytkową pomieszczeń poddasza w wysokości 39,96 m2). Lokal znajduje się po prawej stronie budynku patrząc od ulicy. Wejście do lokalu po schodach od podwórka. Na parterze znajdują się trzy pokoje, pokój zaadaptowany z werandy, kuchnia, przedpokój, sień i łazienka. Wejście na poddasze po schodach drewnianych dębowych, gdzie znajdują się trzy pokoje, holl i łazienka. Lokal mieszkalny wyposażony w instalacje wod.kan., elektryczną - wspomaganie z paneli fotowoltaicznych. Ogrzewanie z kotła usytuowanego w piwnicy na paliwo stałe, ciepła woda ze zbiornika.
Suma oszacowania wynosi 227.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  170.250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy
ul. Okrzei 8.
Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Maciej Kołodziej

Data publikacji:

Termin licytacji: 15-12-2022 | godz. 12:50

Dnia 14 listopada 2022r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
15 grudnia 2022r. o godz. 12:50
w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 8 w sali nr 222 odbędzie się pierwsza licytacja udziału należącego do dłużnika Bartosza Dudkiewicza w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Starej Dąbrowie 67/4 (gmina Stara Dąbrowa), dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00058619/6.
Lokal mieszkalny usytuowany jest w budynku czterolokalowym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym położonym na działce nr ew. 336 o powierzchni 1901 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 51,90 m2. Lokal położony jest na I piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i spiżarki. Stan techniczno - użytkowy przeciętny.

Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 należącego do dłużnika wynosi 66.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49.875,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.650,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy
ul. Okrzei 8.
Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Maciej Kołodziej