Licytacje i obwieszczenia

Data publikacji:

Termin licytacji: 29-06-2023 | godz. 12:30

Dnia 08 maja 2023r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
29 czerwca 2023r. o godz. 12:30
w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 8 w sali nr 222 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 20/3, dla którego Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych
 w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00099182/2.
Lokal mieszkalny należy do dłużnika: Sławomir Gugałka.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 70,50 m2. Lokal składa się
z trzech pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju. Z dużego pokoju wyjście na balkon. Stan techniczno - użytkowy lokalu dobry.
Suma oszacowania wynosi 391.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 293.250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy
ul. Okrzei 8.
Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy        
Maciej Kołodziej

Data publikacji:

Termin opisu i oszacowania: 29-06-2023 | godz. 15:00

Dnia 19 maja 2023r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikom:
     Marta Pych        73-132 Modrzewo,   Modrzewo 2
    Jarosław Pych    73-132 Modrzewo,   Modrzewo 2

 na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
29 czerwca 2023r. o godz. 15:00
zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości: Modrzewo 2, działka nr 34/1 (powiat stargardzki, gmina Suchań), dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  SZ1T/00018937/9.
Jednocześnie Komornik informuje, że czynności opisu i oszacowania dokona w miejscu położenia ww. nieruchomości.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy                          
Maciej Kołodziej