Licytacje i obwieszczenia

Data publikacji:

Termin licytacji: 29-03-2023 | godz. 12:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-03-2023 r. o godz. 12:00 pod adresem:
    Kancelaria Komornika 73-110 Stargard, Wojska Polskiego 93
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1.    Volkswagen Passat rok prod. 2011,
nr rej. ZST 48450, VIN WVWZZZ3CZBE332481     1 [szt.]     31 900,00zł    23 925,00zł


___________________________________________________________________________________________________________________
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji  pod adresem: RADOSŁAW WOŹNICKI HOLOWANIE "RADEK", 73-110 Strachocin 52 w godz. 10:00-11:00
Cena wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (3 190,00zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
    Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 Komornik Sądowy
Maciej Kołodziej

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Data publikacji:

Termin licytacji: 13-04-2023 | godz. 09:30

Dnia 14 lutego 2023r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
13 kwietnia 2023r. o godz. 09:30
w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 8 w sali nr 222 odbędzie się druga licytacja udziałów należących do:
- dłużnika Macieja Mazur w wysokości 5/30,
- dłużniczki Joanny Paczkowskiej w wysokości 5/30
prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Dolicach przy ul. Wiejskiej 28 (działka nr ew. 1224), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00008798/6.
Nieruchomość położona jest w Dolicach przy ul. Wiejskiej 28, działka nr ew. 1224. Działka nr ew. 1224 o powierzchni 1000,00 m2 (symbol użytku B-RIVa) zabudowana jest budynkiem mieszkalnym kilkurodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkami gospodarczymi. Nieruchomość położona jest zgodnie z polityką przestrzenną gminy Dolice. W budynku znajdują się cztery lokale, które nie są wyodrębnione i nie posiadają zaświadczeń o samodzielności lokali zgodnie z ustawą o własności lokali. Pomieszczenia użytkowane przez dłużników znajdują się cześciowo na parterze i piętrze budynku. Na parterze znajduje się przedsionek, pomieszczenie kotłowni, kuchnia, pokój i łazienka.
 Z przedsionka wejście po schodach z elementów stalowych i drewnianych na piętro, gdzie znajduje się pokój i łazienka.
Suma oszacowania udziału w wysokości 5/30 należącego do dłużnika Macieja Mazur wynosi 55.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36.800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.520,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania udziału w wysokości 5/30 należącego do dłużnika Joanny Paczkowskiej wynosi 55.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36.800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.520,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy
ul. Okrzei 8.
Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy                          
Maciej Kołodziej

Data publikacji:

Termin licytacji: 13-04-2023 | godz. 08:30


Dnia 14 lutego 2023r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
13 kwietnia 2023r. o godz. 08:30
w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 8 w sali nr 222 odbędzie się druga licytacja udziału należącego do dłużnika Bartosza Dudkiewicza w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Starej Dąbrowie 67/4 (gmina Stara Dąbrowa), dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00058619/6.
Lokal mieszkalny usytuowany jest w budynku czterolokalowym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym położonym na działce nr ew. 336 o powierzchni 1901 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 51,90 m2. Lokal położony jest na I piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i spiżarki. Stan techniczno - użytkowy przeciętny.
Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 należącego do dłużnika wynosi 66.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44.333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.650,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy
ul. Okrzei 8.
Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy                          
Maciej Kołodziej

Data publikacji:

Termin opisu i oszacowania: 03-04-2023 | godz. 12:00

Dnia 23 lutego 2023r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi:
     Sławomir Szczepański   
    73-130 Dobrzany,   ul. Stargardzka 12/2
 na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

03 kwietnia 2023r. o godz. 12:00

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 51/14, położoną w Dobrzanach przy ulicy Jana Pawła II 34 (wcześniejsza nazwa ulicy: Świerczewskiego), dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00051203/8.
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, zaś właścicielem budynku i użytkownikiem wieczystym gruntu jest dłużnik Sławomir Szczepański.
Jednocześnie Komornik informuje, że czynności opisu i oszacowania dokona w miejscu położenia ww. nieruchomości.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy                          
Maciej Kołodziej

Data publikacji:

Termin opisu i oszacowania: 03-04-2023 | godz. 10:30

Dnia 23 lutego 2023r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi:
     Mariola Junak
    73-110 Stargard,   ul. Wiejska 14

 na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

03 kwietnia 2023r. o godz. 10:30

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Stargardzie przy ul. Wiejskiej 14/2 oraz 14/1, dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgi wieczyste o numerach KW SZ1T/00031467/0 oraz SZ1T/00031466/3.
Jednocześnie Komornik informuje, że czynności opisu i oszacowania dokona w miejscu położenia ww. nieruchomości.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy                          
Maciej Kołodziej